راهنمای جستجو

اعضاء شورای پژوهشی مرکز غیر واگیر

 

سمت

نام و نام خانوادگی

 

ردیف

رئیس محترم دانشکده بهداشت

جناب آقای دکتر احمد اله آبادی

1.      

مشاور ریاست دانشگاه

سرکار خانم دکتر ژیلا آگاه

2.      

عضو محترم اتاق فکر دانشگاه

جناب آقای دکتر شیرزاده

3.      

مدیر گروه محترم مامایی

سرکار خانم دکتر فروغ السادات مرتضوی

4.      

عضو محترم اتاق فکر دانشگاه

جناب آقای دکتر حسن پور

5.      

عضومحترم هیأت علمی دانشگاه

سرکار خانم دکتر نجمه رحیمی

6.      

مدیر محترم پژوهشی دانشکده پزشکی

سرکار خانم دکتر مریم لطیف نیا

7.      

معاون محترم آموزشی بیمارستان واسعی

سرکار خانم دکتر زهرا میرحسینی

8.      

مسئول محترم EDO دانشکده پیراپزشکی

سرکار خانم دکتر حمیده یزدی مقدم

9.      

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه 

سرکار خانم دکتر اکرم کوشکی

10.   

رئیس محترم دانشکده پزشکی

جناب آقای دکتر حمیدرضا باغانی اول

11.   

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه 

جناب آقای دکتر حمید معرفتی

12.   

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

سرکار خانم دکتر بهاره امین

13.   

معاون محترم تحقیقات و فناوری

سرکار خانم دکتر فرشته قراط

14.   

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای دکتر علیرضا موسوی جراحی

15.   

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

جناب آقای دکتر محمد حسین فرزایی

16.   

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

جناب آقای دکتر محمد محمدزاده

17.   

مدیر مرکز رشد و فناوری سلامت

جناب آقای دکتر محمدحسین ساقی

18.   

مدیر توسعه ی فناوری و مراکز تحقیقاتی

جناب آقای دکتر عبدالقادر عصاررودی

19.