راهنمای جستجو

 

اعضاء شورای پژوهشی مرکز تحقیقات غیر واگیر

جناب آقای دکتر احمد اله آبادی

ahmad_health@yahoo.com

سرکار خانم دکتر ژیلا آگاه

jilaagah@yahoo.com

جناب آقای دکتر شیرزاده

dreshirzad@Yahoo.com

سرکار خانم دکتر فروغ السادات مرتضوی

frmortazavi@yahoo.com

جناب آقای دکتر حسن پور

drhassanpour@yahoo.com

سرکار خانم دکتر نجمه رحیمی

rahimy.najmeh@gmail.com

سرکار خانم دکتر حمیده یزدی مقدم

ha_yazdimoghaddam@yahoo.com

سرکار خانم دکتر اکرم کوشکی

kooshki_nutr@gmail.com

جناب آقای دکتر حمیدرضا باغانی اول

hamidreza_baghani@yahoo.com

جناب آقای دکتر حمید معرفتی

h.marefati@yahoo.com

سرکار خانم دکتر بهاره امین

amin.bahareh@gmail.com

سرکار خانم دکتر فرشته قراط

drghorat@gmail.com

جناب آقای دکتر محمدحسین ساقی

saghi9@gmail.com

جناب آقای دکتر عبدالقادر عصاررودی

ghaderassar@yahoo.com

دکتر میترا افتخار یزدی

m_eftekhari1144@yahoo.com

دکتر عاطفه اسدی

a.asadi.mm.1384@gmail.com

ندا مهدوی فر

n.mahdavifar90@gmail.com

دکتر مصطفی رباط جزی

robatjazi1361@gmail.com

دکتر وحیده مقدم حسینی

moghaddamvahideh@gmail.com

 


شماره تلفن: 44018131-051