راهنمای جستجو

معرفی مرکز

تاریخچه:

مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر در دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، در تاریخ 29/2/1398 موفق به اخذ مجوز موافقت اصولی شد.

اهداف:

1)     توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه بیماریهاي غيرواگير

2)     انجام پژوهش های مرتبط با بیماری¬های غیرواگیر به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

3)     جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه در زمینه بیماری های غیرواگیر و انتشارآن ها

4)     تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه بیماری های غیرواگیر

5)     ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین؛ با اولویت توجه به بیماران مبتلا به بیماری های غیرواگیر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

6)      کوشش درجلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

7)     همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

8)     کاربردی کردن تحقیقات انجام شده در حوزه بیماری های غير واگير

9)     افزایش جذب منابع